Algemene voorwaarden van Maaike Dijkstra handelsnaam van de eenmanszaak Maaike Dijkstra Energie & Leiderschapscoach, in deze voorwaarden aangeduid als “Maaike Dijkstra”.

 

Artikel 1 Definities

 1. Algemene Voorwaarden: het bepaalde in dit document;
 2. Claim: (rechts)vordering van welke aard ook (wegens een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins);
 3. Communicaties aan Opdrachtgever: alle door Maaike Dijkstra verstrekte informatie, stukken of overige mededelingen, ongeacht de vorm waarin de verstrekking plaatsvindt;
 4. Diensten: de diensten die staan omschreven in de Opdrachtbevestiging;
 5. Informatie: informatie, gegevens, stukken, materialen en instructies of vertrouwelijke Informatie ontvangen van opdrachtgever of van derden op verzoek van opdrachtgever;
 6. Hulppersoon: een derde (niet zijnde Maaike Dijkstra of een daaraan gelieerde entiteit) aan wie Maaike Dijkstra een of meer diensten heeft uitbesteed;
 7. Opdracht: de Opdrachtbevestiging en de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden;
 8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Maaike Dijkstra als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht aangaat;
 9. Maaike Dijkstra die een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een Opdracht;
 10. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Maaike Dijkstra en eventuele andere bijlagen daarbij, maar met uitzondering van de Algemene Voorwaarden;
 11. Output: de in de Opdrachtbevestiging genoemde prestaties en werkproducten die door Maaike Dijkstra uit hoofde van de Opdracht aan Opdrachtgever

geleverd (moeten) worden, hieronder begrepen: rapportages, presentaties, programma’s, methoden, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden;

 1. Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de Opdracht of de Diensten;
 2. Vertrouwelijke informatie: alle informatie, handelsgeheimen of overige eigendomsrechtelijk beschermde informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel naar haar aard vertrouwelijk is.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Maaike Dijkstra respectievelijk hun rechtsopvolger(s), behoudens voor zover de toepasselijkheid van deze voorwaarden ingevolge wet- of regelgeving of op grond van een schriftelijke overeenkomst is uitgesloten of beperkt en behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, die door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze gelden alleen wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door Maaike Dijkstra zijn aanvaard.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever en Maaike Dijkstra ondertekende Opdrachtbevestiging door Maaike Dijkstra is ontvangen en heeft – voor zover van toepassing – terugwerkende kracht tot het moment waarop Maaike Dijkstra de werkzaamheden heeft aangevangen.
 5. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 6. De Opdracht geldt uitsluitend tussen Opdrachtgever en Maaike Dijkstra met terzijdestelling van het bepaalde in de artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Maaike Dijkstra kan bij de uitvoering van de Opdracht met toestemming van Opdrachtgever Hulppersonen betrekken.
 7. Opdrachtgever kan uitsluitend Maaike Dijkstra aanspreken uit hoofde van de Opdracht. Maaike Dijkstra blijft verantwoordelijk voor alle Diensten uit hoofde van de Opdracht, met inbegrip van Diensten die door aan Maaike Dijkstra gelieerde/verbonden (rechts-)personen of door een Hulppersoon zijn verricht. Voor zover zulks ingevolge het toepasselijke recht is toegestaan, zal slechts Maaike Dijkstra aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever en zal Opdrachtgever op geen enkele wijze een Claim instellen jegens voornoemde personen. Behoudens aan Maaike Dijkstra gelieerde/verbonden (rechts-)personen kunnen personen die geen partij zijn bij de Opdracht geen nakoming vorderen van het bepaalde in de Opdracht. De Opdracht kan zonder toestemming van derden worden gewijzigd.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Maaike Dijkstra zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven.
 2. Offertes van Maaike Dijkstra zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn schriftelijk te worden aanvaard, tenzij anders is aangegeven.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Maaike Dijkstra er niet aan gebonden. De Opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maaike Dijkstra anders aangeeft.
 2. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

 

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen dat de (aard en omvang van de) Diensten in overeenstemming zijn met diens behoefte.
 2. Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Diensten door Maaike Dijkstra. Deze medewerking houdt onder meer in dat Opdrachtgever tijdig Maaike Dijkstra alle documenten, informatie en contacten verstrekt, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Maaike Dijkstra mag zonder nader onderzoek of nadere controle ervan uitgaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens juist, volledig en rechtmatig zijn verwerkt en verkregen en dat Maaike Dijkstra daarvan gebruik mag maken.

 

Artikel 5 Verplichtingen Maaike Dijkstra

 1. Maaike Dijkstra neemt krachtens een Opdracht uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich. Maaike Dijkstra zal de Diensten uitvoeren met inachtneming van de zorgvuldigheid van een redelijk handelend en redelijk bekwaam professionele dienstverlener.
 2. Maaike Dijkstra zal zich in redelijkheid inspannen om de Diensten volgens de in de Opdrachtbevestiging, dan wel in andere door Maaike Dijkstra schriftelijk geaccordeerde stukken vermelde planning te verrichten.

 

Artikel 6 Honorarium en betaling van facturen

 1. Maaike Dijkstra heeft recht op de vergoeding conform de Opdrachtbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is deze vergoeding niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden van Maaike Dijkstra.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen overheadkosten, reis- en verblijfskosten en overige door Maaike Dijkstra in verband met de Opdracht gemaakt kosten afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Indien lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de werkzaamheden geheel zijn afgerond, is Maaike Dijkstra gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf mogen in voorkomende gevallen de Opdracht – zonder terugwerkende kracht – ontbinden.
 5. De facturen van Maaike Dijkstra zijn na verzending aan opdrachtgever direct opeisbaar. Indien zij binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum geen betaling heeft ontvangen, mag Maaike Dijkstra de wettelijke rente in rekening brengen. Onverminderd haar overige rechten is Maaike Dijkstra gerechtigd de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, indien zij niet binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betaling heeft ontvangen. Opdrachtgever zal over of in verband met de facturering van de diensten geheven belastingen betalen, zoals omzetbelasting.
 6. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum over de hoogte van het factuur klaagt, wordt de factuur geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
 7. Iedere begroting voor diensten is gebaseerd op een inschatting van Maaike Dijkstra omtrent de omvang van de te verrichten werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten in de opdrachtbevestiging. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, zal een begroting worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer de diensten meer tijd of complexer zijn dan verwacht.
 8. Maaike Dijkstra is gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Maaike Dijkstra te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Maaike Dijkstra gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Maaike Dijkstra uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 7 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer de opdracht door of in overleg met opdrachtgever tussentijds wordt gewijzigd, brengt Maaike Dijkstra de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Maaike Dijkstra dit als een aanvullende opdracht in rekening. Ook de extra kosten voor wijziging van de opdracht kunnen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. In afwijking van lid 1, brengt Maaike Dijkstra geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Maaike Dijkstra kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8 Duur en beëindiging

 1. De Opdracht eindigt zodra de Diensten zijn verricht, behoudens eerdere beëindiging conform de Opdracht.
 2. Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is bepaald, waaronder mede begrepen de uitdrukkelijke overeenstemming over een bepaalde duur of over de duur van een project, kan de opdracht te allen tijden door ieder der partijen en ongeacht de aanwezigheid van een tekortkoming worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Indien een partij uit de

 

 

 

opdracht voortvloeiende verbintenissen niet of niet geheel nakomt, kan de beëindiging als bedoeld in de vorige volzin, worden voorkomen door haar verplichtingen alsnog na te komen binnen een redelijke termijn, indien dit redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd. Voorts kan de Opdracht onmiddellijk schriftelijk door ieder der partijen worden beëindigd indien de andere partij (i) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (ii) failliet is verklaard, (iii) in verzuim raakt, dan wel (iv) het vrije beheer over een aanmerkelijk gedeelte van haar vermogen verliest.

 

Algemene Voorwaarden Maaike Dijkstra

 1. Beëindiging van de Opdracht heeft geen terugwerkende kracht. In geval van beëindiging van de opdracht is Opdrachtgever aan Maaike Dijkstra een vergoeding verschuldigd conform de opdrachtbevestiging voor de tot en met de beëindiging staten verrichte diensten en gemaakte kosten. Dit laat onverlet het eventuele recht van opdrachtgever op schadevergoeding ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Maaike Dijkstra. Bedragen die door Maaike Dijkstra in rekening zijn gebracht in verband met reeds voor de beëindiging verrichte Diensten, zijn op het moment van beëindiging onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 1. Behoudens het hierna bepaalde of voor zover een afzonderlijke overeenkomst van toepassing is, zal Output in materiële vorm – onder opschortende voorwaarden van ontvangst van volledige betaling van de facturen Maaike Dijkstra- eigendom worden van Opdrachtgever en met inachtneming van de overige bepalingen in de Opdracht door Opdrachtgever gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor de Output is geleverd.
 2. Voor zover Maaike Dijkstra haar eigendom aanwendt in verband met de uitvoering van de diensten ingevolge de opdracht, blijft deze het eigendom van Maaike Dijkstra en verkrijgt opdrachtgever geen enkel recht daarop, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Programma’s, modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Maaike Dijkstra. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van Maaike Dijkstra.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

 1. Maaike Dijkstra hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en hanteert daartoe een privacy statement. Dit privacy statement is na te lezen op www.maaike-dijkstra.nl. Maaike Dijkstra wil daarmee heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Maaike Dijkstra doet er alles aan om de privacy van personen te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maaike Dijkstra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Voor zover Opdrachtgever gerechtigd is om persoonsgegevens van deelnemers over te dragen, stemt Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in dat Maaike Dijkstra deze persoonsgegevens van deelnemers opneemt in de persoonsregistratie van Maaike Dijkstra voor doeleinden van het projectmanagement en de projectadministratie ten behoeve van haar diensten. Deze persoonsregistratie bevat onder meer identificatiegegevens en is slechts toegankelijk voor Maaike Dijkstra. Deze gegevens worden door Maaike Dijkstra niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Maaike Dijkstra hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 3. In het geval dat Maaike Dijkstra van Opdrachtgever persoonsgegevens van deelnemers ontvangt, vrijwaart Opdrachtgever Maaike Dijkstra van alle claims van deze deelnemers/personen wegens het onrechtmatig verstrekken van deze gegevens aan Maaike Dijkstra.
 4. Maaike Dijkstra vrijwaart Opdrachtgever voor claims van deelnemers/personen in het geval dat Maaike Dijkstra in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Maaike Dijkstra.

 

Artikel 11 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Maaike Dijkstra, Hulppersonen en/of aan Maaike Dijkstra gelieerde/verbonden (rechts-) personen zijn alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg is van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Maaike Dijkstra, Hulppersonen en aan Maaike Dijkstra gelieerde/verbonden (rechts-) personen zijn jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade, uitdrukkelijk niet voor gevolgschade, en aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van Maaike Dijkstra in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur van Maaike Dijkstra niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Maaike Dijkstra beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. Maaike Dijkstra, Hulppersonen en aan Maaike Dijkstra gelieerde/verbonden (rechts-) personen zijn nimmer aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.
 4. Met betrekking tot de testen/metingen/adviezen/coaching (hierna: advies) omtrent fysieke vitaliteit, stress, e.d. wijzen erop dat Maaike Dijkstra geen medische organisatie is maar haar uiterste best doet om de adviezen zo volledig en nauwkeurig mogelijk te geven. Maaike Dijkstra staat echter niet in voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de adviezen. Het advies is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en de inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van een advies van Maaike Dijkstra en eventuele beslissingen die je op basis van deze informatie neemt, is voor je eigen verantwoordelijkheid.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Geen der partijen is aansprakelijk voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen, indien dit direct of indirect het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten hun redelijke invloed sfeer zijn gelegen.
 2. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Is Maaike Dijkstra op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag dit deel worden gedeclareerd. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

Artikel 13 Vervaltermijn

Onverminderd de verplichting van opdrachtgever om tijdig te reclameren over tekortkomingen in de nakoming van de opdracht door Maaike Dijkstra, vervallen Claims van opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht of de Diensten een jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

 

Artikel 14 Opleidingen

 1. Maaike Dijkstra zal een opdracht tot het verzorgen van een cursus, instructie of coaching van medewerkers van Opdrachtgever uitvoeren met inachtneming van een redelijke zorgplicht afhankelijk van de tijdige aanlevering van volledige en juiste gegevens omtrent de kwalificaties, opleiding en ervaring van de cursisten door Opdrachtgever.
 2. Mededelingen van Maaike Dijkstra in verband met een scholings- of cursusprogramma worden geacht uitsluitend te zijn bestemd voor onderwijsdoeleinden en mogen niet worden opgevat als professioneel advies over hoe cursisten zich in specifieke omstandigheden zouden moeten gedragen.
 3. Om redenen van efficiency is Maaike Dijkstra gerechtigd een studieprogramma, cursus of scholingsbijeenkomst uit te stellen, te verplaatsen of samen te voegen met een of meer andere studieprogramma’s, cursussen of scholing bijeenkomsten.

 

Artikel 15 Overdracht

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij mag geen der partijen de rechten of plichten voortvloeiend uit een opdracht geheel of gedeeltelijk overdragen, met dien verstande dat Maaike Dijkstra haar rechten of verplichtingen ingevolge de Opdracht wel mag overdragen aan haar rechtsopvolgers of een aan haar gelieerde entiteit. Partijen zullen direct, noch indirect Claims uit hoofde van de Opdracht overdragen aan derden.

 

Artikel 16 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart alle aan Maaike Dijkstra gelieerde/verbonden (rechts-)personen die zijn betrokken bij de Opdracht en stelt hen schadeloos voor alle door hen geleden schade in verband met Claims van derden in verband met de Opdracht, behoudens voor zover bij onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat de Schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende personen.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet Maaike Dijkstra volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht / Geschillenregeling

 1. Op elke opdracht tussen Maaike Dijkstra en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet anders voorschrijft.